بشقاب – پلاک روسیه سوریه آمریکا رکس تیلرسون

بشقاب – پلاک: روسیه سوریه آمریکا رکس تیلرسون مقام آمریکایی وزیر امور خارجه اخبار بین الملل